หน้าแรก

ครูอลิซ Celeb Mindmaster หรือ 
ดร.ฐิติรัตน์ เจ้าสกุล ผู้จัดทำข้อมูลความรู้ และเผยแพร่ความรู้ด้าน “Climate Digital Technology” คือเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสภาพภูมิอากาศ ที่ต้องใช้ความรู้ในหลายสาขา เช่น Modeling, Data analytics, Internet of Things (IoT), Blockchain, Adaptation Platforms, Digital Twins for Climate Resilience และ Sustainability
– THINK AND GOWISH เว็ปไซต์ให้ความรู้ด้านวิชาการ สถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมให้แก่ผู้เข้ามาหาความรู้ และความรู้ด้าน Personal Branding, Internet of Things (IoT) 

– ครูสอนศาสตร์ความรัก, คริปโต และศาสตร์ความคิด

ความสำเร็จที่เป็นคีย์สู่ความยั่งยืน

คีย์สู่ความยั่งยืน อยู่บนความสมดุลระหว่าง สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐศาสตร์ การดำเนินการปฏิบัติด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม และความสร้างความมั่นใจในการดำรงชีวิตทางเศรษฐศาสตร์ เป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ยั่งยืน

The key to sustainability lies in balancing environmental, social, and economic factors. Implementing eco-friendly practices, promoting social responsibility, and ensuring economic viability contribute to a successful sustainable strategy.

กลยุทธ์ที่ยั่งยืนคืออะไร?

กลยุทธ์ที่ยั่งยืนนั้นเกี่ยวข้องกับการสร้างแผนและการดำเนินการตามแผนที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันโดยไม่กระทบต่อความสามารถของคนรุ่นอนาคตในการตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยทั่วไปพิจารณาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจเพื่อให้ได้ความสมดุลและความมั่นคงในระยะยาว

A sustainable strategy involves creating and implementing plans that address current needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It typically considers environmental, social, and economic factors to achieve long-term balance and resilience.

ปัจจัยทางเศรษฐกิจชนิดใด ที่จำเป็นสำหรับการบรรลุความสมดุลและความมั่นคงในระยะยาว?

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่จำเป็นสำหรับความสมดุลและความมั่นคงในระยะยาว ได้แก่ การส่งเสริมความหลากหลายทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพ การลงทุนในนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการสร้างการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรม กลยุทธ์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนมุ่งหวังที่จะสร้างความมั่นคงไปพร้อมกับการลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

Economic factors for long-term balance and resilience include fostering economic diversity, promoting resource efficiency, investing in innovation and technology, and ensuring fair and inclusive economic development. A sustainable economic strategy aims to create stability while minimizing negative impacts on the environment and society.

ดัชนีชี้วัดความยั่งยืน มีอะไรบ้าง

 1. ประสิทธิภาพทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance)- การประเมินการใช้ทรัพยากร การปล่อยมลพิษ และปริมาณขยะเพื่อลดผลกระทบทางนิเวศ
 2. ความเท่าเทียมทางสังคม (Social Equity) – การประเมินปัจจัยความเสมอภาค ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน และความยุติธรรมทางสังคม
 3. ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ (Economic Viability) – การรับรองแนวทางปฏิบัติทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงในระยะยาว
 4. การใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy Adoption) – เพิ่มการใช้งานแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนเพื่อลดความมั่นคงทางพลังงานจากแหล่งพลังงานที่ไม่ยั่งยืน
 5. การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Conservation) – การอนุรักษ์และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อรักษาระบบนิเวศ
 6. การลดขยะและอัตราการรีไซเคิล (Waste Reduction and Recycling Rates) – การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมกิจกรรมการรีไซเคิล
 7. รอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) – การติดตามและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 8. การอนุรักษ์น้ำ (Water Conservation) – การดำเนินแนวทางการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

นวัตกรรมที่ยั่งยืน มีอะไรบ้าง?

 1. การปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency Improvements) – เทคโนโลยีและกระบวนการนวัตกรรมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ลดขยะและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
 2. พลังงานทดแทน (Renewable Energy) – การลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานทดแทนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานที่มีความยั่งยืนและลดคาร์บอนในภาคพลังงาน
 3. เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) – โมเดลธุรกิจและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยเน้นการนำกลับมาใช้ การรีไซเคิล และการลดขยะ
 4. เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technologies) – การเชื่อมโยงเทคโนโลยีอัจฉริยะ เช่น IoT ช่วยในการตรวจสอบและจัดการทรัพยากรได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เกิดการปฏิบัติที่ยั่งยืนมากขึ้น
 5. โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว (Green Infrastructure) – แนวทางใหม่ในสถาปัตยกรรมและการวางแผนเมืองเป็นผลให้เกิดอาคารและเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
 6. เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) – นวัตกรรมในเทคโนโลยีชีวภาพสามารถนำมาสู่การเกษตรที่ยั่งยืน การจัดการขยะที่ดีขึ้น และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 7. วิทยาศาสตร์วัสดุ (Materials Science) – ความก้าวหน้าในวิทยาศาสตร์วัสดุมีส่วนสำคัญในการพัฒนาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของการผลิต
 8. แพลตฟอร์มที่ร่วมมือกัน (Collaborative Platforms) – แพลตฟอร์มและเครื่องมือที่สะดวกและทันสมัยสามารถสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมมือสนับสนุนผลงานที่ยั่งยืน
 9. การจัดการน้ำและขยะ (Water and Waste Management) – นวัตกรรมในการปรับปรุงน้ำและเทคโนโลยีการจัดการขยะมีส่วนสำคัญให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น
 10. นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) – การแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านนวัตกรรมสามารถส่งเสริมความเสมอภาคและมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืน

นวัตกรรมด้านการขนส่งที่ยั่งยืน มีอะไรบ้าง

นวัตกรรมด้านการขนส่ง มีส่วนร่วมสำคัญมากในการสร้างความยั่งยืน โดยการแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ได้แก่

 1. รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles : EVs) – การใช้รถยนต์ไฟฟ้าลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ทำให้ลดมลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจก
 2. ยานยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Vehicles) – รถยนต์ที่ขับเองได้สามารถจัดการการจราจรที่เหมาะสม ลดการจราจรติดขัด และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิง ส่งเสริมการขนส่งที่ยั่งยืนมากขึ้น
 3. นวัตกรรมในการขนส่งสาธารณะ (Public Transit Innovations) – การปรับปรุงระบบการขนส่งสาธารณะที่ดีและมีประสิทธิภาพ เช่น รถไฟความเร็วสูงและรถโดยสารด่วนพิเศษ Bus Rapid Transit (BRT) เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนการใช้รถส่วนตัว
 4. การแบ่งปันจักรยานและระบบเคลื่อนที่ขนาดเบา (Bike-Sharing and Micro-Mobility) – การสนับสนุนโครงการแบ่งปันจักรยานและทางเลือกยานพาหนะขนาดเบา เช่น สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการเดินทางในระยะสั้น
 5. รถยนต์ที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cell Vehicles) – รถยนต์ที่ขับด้วยไฮโดรเจนเสนอทางเลือกที่สะอาดกว่ารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงเบนซิน ปล่อยแค่ไอน้ำเท่านั้น
 6. ระบบการขนส่งอัจฉริยะ (Smart Transportation Systems) – การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการปรับปรุงการไหลของการจราจร ลดการแออัด และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง
 7. โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว (Green Infrastructure) – การปฏิบัติที่ยั่งยืนในโครงสร้างการขนส่ง เช่น หลังคาเขียวบนสถานีขนส่งและวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้าง
 8. การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Optimization) – นวัตกรรมโลจิสติกส์รวมถึงการปรับปรุงเส้นทางและบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการขนส่งสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 9. บริการการขนส่งที่แบ่งปัน (Shared Mobility Services) – การใช้รถร่วม การแบ่งการเดินทาง และบริการการขนส่งร่วมกัน สามารถลดจำนวนรถบนถนน สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 10. เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly Fuels) – การพัฒนาและการใช้เชื้อเพลิงทางเลือก เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห์ เป็นส่วนสำคัญในการผสมผสานพลังงานที่ยั่งยืนในการขนส่ง

เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Digital Technologies) มีอะไรบ้าง

เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ เป็นเครื่องมือและแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาหรือความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศ ประเภทของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ มีดังนี้

 1. การจำลองและแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ (Climate Modeling and Simulation) – โมเดลคอมพิวเตอร์ขั้นสูงที่จำลองรูปแบบของสภาพภูมิอากาศ เป็นการช่วยทำนายและเข้าใจแนวโน้มของสภาพภูมิอากาศในระยะยาว
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ (Climate Data Analytics) – เครื่องมือทางการวิเคราะห์ประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ ดึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบสภาพภูมิอากาศ แนวโน้ม และผลกระทบ เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
 3. เทคโนโลยีสำรวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing Technologies) – เทคโนโลยีที่ใช้ดาวเทียมและโดรนเพื่อรับข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 4. ระบบข้อมูลสภาพภูมิอากาศ (Climate Information Systems) – แพลตฟอร์มที่รวมรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนผู้ตัดสินใจ นักวิจัย และประชาชน
 5. IoT สำหรับการตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ (Internet of Things (IoT) for Climate Monitoring) – การใช้เซนเซอร์และอุปกรณ์เพื่อเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ ความชื้นในดิน และการเพิ่มระดับน้ำทะเล
 6. แอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (Climate-Related Apps) – แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่ให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศแบบเรียลไทม์ พยากรณ์อากาศ และข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับผู้ใช้งาน
 7. บล็อกเชนสำหรับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Blockchain for Climate Transactions) – การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อติดตามเส้นทางของคาร์บอนเครดิต การซื้อขายคาร์บอน และการเงินที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศอย่างโปร่งใสและปลอดภัย
 8. การจัดการพลังงานและเครือข่ายอัจฉริยะ (Smart Grids and Energy Management) – ระบบดิจิทัลที่ปรับปรุงการกระจายพลังงาน ติดตามการใช้พลังงาน และผสานแหล่งพลังงานทดแทน เพื่อให้เกิดเครือข่ายพลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้น
 9. เครื่องมือประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Climate Risk Assessment Tools) – แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ประเมินปริมาณความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสำหรับภาคส่วนต่าง ๆ ที่สนับสนุนการวางแผนความมั่นคง
 10. เทคโนโลยีการเกษตรที่มีความแม่นยำ (Precision Agriculture Technologies) – เครื่องมือดิจิทัลสำหรับเกษตรกร ซึ่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ สภาพดิน และสุขภาพของพืช เพื่อปรับปรุงการเกษตรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 11. การรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศของมวลชนและวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน (Climate Crowdsourcing and Citizen Science) – แพลตฟอร์มที่เชิญชวนประชาชนในการรวบรวมและส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของชุมชน
 12. ซอฟต์แวร์ออกแบบอาคารเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (Green Building Design Software) – เครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยสถาปนิกและวิศวกรในการออกแบบอาคารที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 13. ระบบพยากรณ์อากาศและระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Weather Prediction and Early Warning Systems) – อัลกอริทึมและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการพยากรณ์อากาศที่แม่นยำและทันเวลา สนับสนุนระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่เกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรง
 14. แพลตฟอร์มการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ (Climate Adaptation Platforms) – แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยธุรกิจ ชุมชน และรัฐบาลในการพัฒนาและดำเนินการกลยุทธ์ด้านการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ
 15. เครื่องมือคำนวณรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint Calculators) – เครื่องมือดิจิทัลที่คำนวณและติดตามรอยเท้าคาร์บอนของบุคคลหรือองค์กร เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 16. แพลตฟอร์มการตรวจวัดสภาพภูมิอากาศสำหรับมหาสมุทร (Climate Monitoring Platforms for Oceans) – แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการตรวจวัดและการวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศในมหาสมุทร รวมถึง อุณหภูมิ ความเป็นกรด และการเพิ่มของระดับน้ำทะเล
 17. แพลตฟอร์มการศึกษาเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (Climate Education Platforms) – แพลตฟอร์มออนไลน์และเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพิ่มความตระหนักต่อการอยู่รอด และการใช้ทรัพยากร
 18. ดิจิทัลทวินส์เพื่อความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศ (Digital Twins for Climate Resilience) – การสร้างสำเนาดิจิทัลของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น เมือง เพื่อจำลองและปรับปรุงการตอบสนองต่อความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสภาพภูมิอากาศเหล่านี้ มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจแนวโน้มของสภาพภูมิอากาศ การสร้างความมั่นคง และการสนับสนุนการตัดสินใจจากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีเหตุผล

Internet of Things (IoT) มีส่วนสำคัญในการสร้างความยั่งยืนอย่างไร?

 1. ประสิทธิภาพของทรัพยากร (Resource Efficiency) – อุปกรณ์ IoT ช่วยให้การจัดการทรัพยากรดียิ่งขึ้น โดยการตรวจสอบและปรับปรุงการใช้พลังงาน น้ำ และการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ ทำให้ลดการสูญเสียและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
 2. โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ (Smart Infrastructure) – IoT สนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ ทำให้การจัดการการขนส่ง การกระจายพลังงาน และระบบการจัดการของขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. การเกษตรที่แม่นยำ (Precision Agriculture) – การใช้ IoT ในการเกษตรช่วยเพิ่มผลผลิต โดยการให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสภาพของดิน สภาพภูมิอากาศ และสุขภาพของพืช ทำให้การเกษตรเป็นไปได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น
 4. การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Optimization) – IoT ช่วยในการติดตามและการตรวจสอบโซ่อุปทาน ลดความด้อยประสิทธิภาพและการสูญเสียในการผลิตและการกระจายสินค้า
 5. การอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation) – บ้านอัจฉริยะและอาคารที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ IoT สามารถปรับการใช้พลังงานอัตโนมัติ จัดการการใช้พลังงาน และลดการใช้พลังงานในภาพรวม
 6. การตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring) – เซนเซอร์ IoT สามารถตรวจสอบคุณภาพของอากาศและน้ำ ช่วยในการตรวจหามลพิษและแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อมโดยรวดเร็ว
 7. เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) – IoT ส่งเสริมการติดตามและการรีไซเคิลของผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ลดการกำจัดวัสดุและการลดขยะ

Internet of Things (IoT) สามารถช่วยลดผลกระทบจากภัยพิบัติได้อย่างไร?

โครงข่าย Internet of Things (IoT) มีส่วนสำคัญในการลดผลกระทบจากภัยพิบัติผ่านการใช้งานในหลาย ๆ ด้าน ที่สามารถเตรียมความพร้อม การตอบสนอง และความประคับประคองในการกู้ภัย มีวิธีการดังนี้

 1. ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning Systems) – เซนเซอร์ IoT สามารถตรวจจับและควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เช่น พฤติกรรมแผ่นดินไหว ความผิดปกติของอุณหภูมิ หรือการเพิ่มของระดับน้ำ ข้อมูลนี้ช่วยในการตรวจค้นก่อนเหตุภัยได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเตรียมการและวางแผนการถอนผู้อพยพได้ทันท่วงที
 2. โครงสร้างอัจฉริยะ (Smart Infrastructure) – โครงสร้างพื้นฐานที่เปิดให้ใช้ IoT เช่น อาคาร สะพาน และเขื่อน สามารถรวมเซนเซอร์เพื่อตรวจสอบลักษณะโครงสร้างแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถตรวจพบจุดอ่อนได้ในระยะเร็วและช่วยเพิ่มมาตรการป้องกันเพื่อลดความเสียหายได้
 3. การติดตามตรวจสอบและตอบสนองต่อภัยพิบัติ (Disaster Monitoring and Response) – โครงข่ายโดรนและเซนเซอร์สามารถนำไปใช้ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือเหล่านี้จะให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการสูญเสีย ช่วยให้ผู้ตอบรับการฉุกเฉินสามารถลำดับความสำคัญและจัดทำแผนการจัดทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. การวิเคราะห์ทำนาย (Predictive Analytics) – เครื่องมือและเซนเซอร์ IoT รวบรวมข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งเมื่อใช้การวิเคราะห์ทำนาย จะช่วยในการพยากรณ์เหตุการณ์ภัยพิบัติได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้สามารถวางแผนล่วงหน้าและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเป็นระบบ
 5. การเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยืดหยุ่นต่อภัยพิบัติ (Smart Agriculture for Disaster Resilience) – แอปพลิเคชั่น IoT ในการเกษตรสามารถเตือนภัยก่อนเหตุการณ์อุทกภัย ช่วยให้เกษตรกรมีเวลาปกป้องพืชผลและสัตว์ และรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. การตรวจสอบสุขภาพและการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน (Health Monitoring and Emergency Response) – เครื่องมือ IoT และเซนเซอร์การแพทย์สามารถตรวจสอบสุขภาพระหว่างภัยพิบัติ ช่วยจัดลำดับผู้รับการช่วยเหลือฉุกเฉิน และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. ยานยนต์ที่เชื่อมต่อเพื่อถอนผู้อพยพ (Connected Vehicles for Evacuation) – ระบบการขนส่งที่เปิดให้ใช้ IoT ช่วยในการการสร้างเครือข่ายการถอนผู้อพยพที่สามารถจัดการข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์ การหาเส้นทางการเดินทางที่เหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายคนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. การติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environmental Monitoring) – เซนเซอร์ IoT สามารถตรวจสอบคุณภาพของอากาศและน้ำอย่างต่อเนื่อง ช่วยเจ้าหน้าที่ทำการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหลังจากภัยพิบัติและนำมาจัดทำมาตรการป้องกันเพื่อลดสถานการณ์อันตราย
 9. การมองเห็นภาพรวมของการส่งออก (Supply Chain Visibility) – เทคโนโลยี IoT มองเห็นการรายงานการขนส่งของโซ่อุปทานและการบริหารการจัดการของโลจิสติกส์แบบเรียลไทม์ เพื่อการดำเนินงานการจัดสรรและกระจายทรัพยากรการช่วยเหลือจากผู้ผลิต ในระหว่างภัยพิบัติและหลังภัยพิบัติ
 10. การสื่อสารและการเชื่อมต่อ (Communication and Connectivity) – เครื่องมือ IoT เพิ่มโครงข่ายการสื่อสาร สามารถเชื่อมต่อระหว่างกันได้ภายใต้เหตุการณ์ที่ท้าทาย ช่วยในการประสานงานหน่วยกู้ภัย และช่วยให้ชุมชนสามารถขอความช่วยเหลือได้

นับทุกความสำเร็จ…

ครูอลิซ CELEB MINDMASTER

Climate Digital Technology

ครูอลิซ (ดร.ฐิติรัตน์ เจ้าสกุล Thitirat Chaosakul, Dr.Eng) จบปริญญาเอก จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) ด้านวิศวกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความเชี่ยวชาญด้าน Climate Digital Technology คือเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสภาพภูมิอากาศ ที่ต้องใช้ความรู้ในหลายสาขา เช่น Modeling, Data analytics, Internet of Things (IoT), Blockchain, Adaptation Platforms, Digital Twins for Climate Resilience และ Sustainability ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี 

นอกจากนี้ ยังสนใจด้านจิตวิญญาณ พลังแห่งจักรวาล และศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวย ด้วยกฎแรงดึงดูด (Law of Attraction) ซึ่งเป็นกฎของสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากัน และกฎนี้สามารถเนรมิตทุกสิ่งที่คุณปรารถนาได้ ถ้าคุณรู้วิธีใช้งาน ครูอลิซใช้เวลามากกว่า 5 ปี ในการศึกษาความสนใจด้านนี้ โดยผ่านการลงมือทำแล้วทั้งสิ้น ถึงเวลาแล้วที่ครูอลิซอยากจะแบ่งปันประสบการณ์และสิ่งดี ๆ ให้กับทุกคนที่ได้เข้ามารู้จักกับครูอลิซ

Follow my pages on

ฐิติรัตน์ เจ้าสกุล

สนใจติดต่อ 

Facebook : ครูอลิซ Celeb Mindmaster สร้างเงินใช้เอง

https://www.facebook.com/CelebAlizTV/

Line ID : dasalize

ครูอลิซ Celeb Mindmaster สร้างเงินใช้เอง

กดไลค์เพจ Facebook ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/CelebAlizTV