Categories
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โลจิสติกส์

นวัตกรรมความร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

การปฏิบัติการร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศตามกรอบบันทึกความร่วมมือ ประกอบด้วย การปฏิบัติการโดยเน้นการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone หรือ UAV) ควบคู่กับการพิจารณาใช้ประโยชน์จากเครื่องบินทหาร ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมและกองทัพอากาศ แนวทางการปฏิบัติการในงานด้านคมนาคมครอบคลุมการพัฒนาใน 3 มิติ ได้แก่

  • มิติด้านการแก้ไขปัญหาจราจรช่วงเทศกาล การใช้อากาศยานไร้คนขับของกรมทางหลวง และกล้อง CCTV ติดตั้งตลอดแนวถนน เพื่อติดตามสภาพจราจรบนเส้นทางจราจรหลักที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) สำรวจเส้นทางคมนาคมในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล และจะถูกเชื่อมต่อข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อการควบคุม สั่งการ สำหรับบริหารจัดการจราจรบนสายทางให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น อาทิ การจัดเปิดช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) นอกจากนี้แล้ว สามารถใช้ประโยชน์ในการควบคุมและสั่งการเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินบนถนนให้ทันสถานการณ์ได้ และรายงานข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน Thailand Highway Traffic ของกรมทางหลวง
  • มิติด้านการติดตามงานก่อสร้างโครงการสำคัญ การใช้ประโยชน์จากอากาศยานไร้คนขับ และทรัพยากรอื่น ๆ ของกองทัพอากาศเพื่อการติดตามความก้าวหน้าในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่สำคัญ อาทิ การติดตามงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินและโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) บางใหญ่-กาญจนบุรี การติดตามโครงการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ในระยะเร่งด่วน เป็นต้น นอกจากนี้ สามารถนำมาสำรวจพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก อาทิ พื้นที่เขตป่าหุบเขา ทะเล และพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ เป็นต้น สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนได้รับข้อมูลเชิงลึกสำหรับการวางแผนพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง
  • มิติด้านการวางแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เป็นการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอากาศเพื่อการวางแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศในลักษณะการพัฒนาเชิงพื้นที่ขนาดใหญ่ (Area Base) และ การพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Corridor Base) โดยเฉพาะการวิเคราะห์เส้นทางเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง รวมถึงการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ที่จะครอบคลุมมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม อาทิ เส้นทางการพัฒนาสะพานเชื่อมเศรษฐกิจหรือแลนด์บริดจ์ (Land Bridge) เพื่อเชื่อมโยงทะเลอันดามันและอ่าวไทย การวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมรองรับการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (SEC) เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *