Categories
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โลจิสติกส์

นวัตกรรมด้านคมนาคมขนส่งทางอากาศของประเทศไทย

นวัตกรรมด้านคมนาคมขนส่งทางอากาศของประเทศไทยที่นำมาใช้ในการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้า อาทิ

  • เทคโนโลยีรถไฟฟ้าล้อยางแบบไร้คนขับที่ใช้ในระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ Automated People Mover (APM) ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) สามารถรองรับผู้โดยสารจากสนามบินได้ 210 คนต่อขบวน จำนวน 6 ขบวน ถือเป็นระบบที่มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมสำหรับท่าอากาศยาน โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ
    • การขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่ (Service Innovation) ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้โดยสารและสายการบินต่าง ๆ ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานของ ทอท. ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้โดยสารและสายการบิน
    • การยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม (Innovation Capabilities) โดยการฝึกอบรมพนักงานให้มีโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงาน วิจัยที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการของท่าอากาศยาน
    • การดำเนินโครงการสร้างโอกาสและเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมไทย (Business Opportunity) ผ่านท่าอากาศยานสำคัญของไทย เพื่อรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *