Categories
สถิติของประเทศไทย

ปริมาณการขนส่งสินค้าของประเทศไทย รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

Categories
สถิติของประเทศไทย

ปริมาณการขนส่งสินค้าของประเทศไทย รายภูมิภาคและรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

Categories
สถิติของประเทศไทย

ปริมาณการขนส่งระหว่างภูมิภาคของสินค้า 10 ประเภท ที่มีการขนส่งมากที่สุด

Categories
สถิติของประเทศไทย

ปริมาณการขนส่งภายในภูมิภาคของสินค้า 10 ประเภท ที่มีการขนส่งมากที่สุด

Categories
สถิติของประเทศไทย

ปริมาณการขนส่งสินค้า แยกภายในและระหว่างภูมิภาค ปี พ.ศ. 2562

Categories
สถิติของประเทศไทย

ต้นทุนการเดินทาง ปี พ.ศ. 2565 (บาท/คน-กม.)

Categories
สถิติของประเทศไทย

ต้นทุนในการขนส่งสินค้า ปี พ.ศ. 2565 (บาท/ตัน-กม.)

Categories
สถิติของประเทศไทย

ค่าโดยสารเฉลี่ยระบบขนส่งสาธารณะ (รถโดยสาร, รถราง, รถไฟฟ้า) ของไทยกับต่างประเทศ (บาท/กม.)

Categories
สถิติของประเทศไทย

จำนวนนักท่องเที่ยวรายภูมิภาค และรายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2565

Categories
สถิติของประเทศไทย

ปริมาณการขนส่งสินค้ารายโหมดของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565 (หน่วยล้านตัน)