Categories
พลังงานและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 [NDC Action Plan on Mitigation 2021 – 2030]

ประเทศไทยได้ยกระดับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยได้จัดส่งการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดฉบับปรุง ครั้งที่ 2 (Thailand’s 2nd Updated NDC) ต่อสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ร้อยละ 30 จากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) โดยระดับของการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงกลไกการสนับสนุนทางการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเงิน และการเสริมสร้างศักยภาพ อีกทั้ง จะดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวของประเทศสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero GHG emission) ในปี ค.ศ. 2065

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *