สถิติของประเทศไทย

1. จำนวนประชากรแยกตามภูมิภาค พ.ศ. 2553 – 2585

2. โครงสร้างประชากรแยกตามอายุ พ.ศ. 2553 – 2585

1. GDP ประเทศไทย พ.ศ. 2544 – 2565

2. สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ ต่อ GDP ประเทศไทย พ.ศ. 2544 – 2565

3. สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ ต่อ GDP (หลายประเทศ) 2021

1. ปริมาณการขนส่งสินค้ารายโหมดของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565 (หน่วยล้านตัน)

2. จำนวนนักท่องเที่ยวรายภูมิภาค และรายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2565

3. ค่าโดยสารเฉลี่ยระบบขนส่งสาธารณะ (รถโดยสาร, รถราง, รถไฟฟ้า) ของไทยกับต่างประเทศ (บาท/กม.)

4. ต้นทุนในการขนส่งสินค้า ปี พ.ศ. 2565 (บาท/ตัน-กม.)

5. ต้นทุนการเดินทาง ปี พ.ศ. 2565 (บาท/คน-กม.)

6. ปริมาณการขนส่งสินค้า แยกภายในและระหว่างภูมิภาค ปี พ.ศ. 2562

7. ปริมาณการขนส่งภายในภูมิภาคของสินค้า 10 ประเภท ที่มีการขนส่งมากที่สุด

8. ปริมาณการขนส่งระหว่างภูมิภาคของสินค้า 10 ประเภท ที่มีการขนส่งมากที่สุด

9. ปริมาณการขนส่งสินค้าของประเทศไทย รายภูมิภาคและรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

10. ปริมาณการขนส่งสินค้าของประเทศไทย รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

  • ข้าว
  • อ้อย
  • มันสำปะหลัง
  • ดิน หิน ทราย
  • อาหารสัตว์
  • ปาล์มน้ำมัน
  • ปูนซีเมนต์
  • น้ำมันสำเร็จรูป
  • สินค้าอุปโภคบริโภค