แผนพัฒนา/ยุทธศาสตร์การพัฒนา

รวบรวมแผนพัฒนา นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย

ทางถนน

ทางราง

ทางน้ำ

ทางอากาศ

โลจิสติกส์ และเศรษฐกิจ

  • แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ ฐานการผลิตหลักของประเทศ
  • แผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลาง ทางเศรษฐกิจและเมืองเศรษฐกิจคู่ขนาน
  • แผนพัฒนาการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก กรมการขนส่งทางบก
  • แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กรมศุลกากร (ฉบับปรับปรุง)

พลังงาน และสิ่งแวดล้อม