Categories
คมนาคมทางถนน คมนาคมทางน้ำ คมนาคมทางราง แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ โลจิสติกส์

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2565)

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นส่วน
สำาคัญที่ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมั่งคั่ง
ยั่งยืน และเท่าเทียม การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ได้ถูกจัดทำเป็น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ซึ่งเป็นแผนระดับชาติโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และถ่ายทอดแผน
ดังกล่าวสู่การปฏิบัติในระดับกระทรวง กรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *