Categories
คมนาคมทางราง แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนยุทธศาสตร์การรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะ 20 ปี

เนื่องด้วยทิศทางการพัฒนาประเทศไทยภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ได้มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ เช่นเดียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทย ระยะ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนและมุ่งเน้นการสร้างความสามารถทางการแข่งขันผ่านการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของประเทศ (ปัจจุบันร้อยละ 14 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ) ด้วยเหตุนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *