Categories
คมนาคมทางอากาศ แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2565

ภาคการขนส่งทางอากาศและการบินพลเรือนของโลก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง การกำกับดูแลจึงต้องมีการยกระดับขีดความสามารถในทุก ๆ ด้าน ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย ดังนั้น เพื่อให้ กพท. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการทบทวนยุทธศาสตร์ สำหรับช่วง พ.ศ. 2562-2565 เพื่อให้ทิศทางและการปฏิบัติงานขององค์กรสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยนำผลการประเมินสถานการณ์ที่ผ่านมา แนวโน้มของภาคการขนส่งทางอากาศและอุตสาหกรรมการบินในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *