Categories
คมนาคมทางถนน แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 – 2563 (ฉบับทบทวน)

กระทรวงคมนาคม โดย สนข. ได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 – 2563 ฉบับทบทวน ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน รวมทั้งระดมความคิดเห็น และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัด และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการทบทวนและปรับปรุงแผนฯ และสร้างการยอมรับเพื่อให้เกิดการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาภาคคมนาคมขนส่งในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *