Categories
คมนาคมทางราง แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่

แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบราง รวมทั้งการบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สนับสนุนและรองรับการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ ของประเทศ และการพัฒนา
ระบบขนส่งทางรถไฟในภูมิภาคต่างๆ ให้สามารถเชื่อมโยงด้านการขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบราง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *