Categories
คมนาคมทางถนน แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ โลจิสติกส์

แผนพัฒนาการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก กรมการขนส่งทางบก

ระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างรูปแบบเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นแต่ยังถือว่าไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ ภาครัฐจึงยังจำเป็นต้องสนับสนุนโครงการลงทุนเพื่อการพัฒนาระบบเชื่อมต่อโครงข่ายการขนส่งทั้งในรูปแบบเดียวกัน ระหว่างรูปแบบ รวมถึงก่อสร้างจุดรวบรวมและกระจายสินค้าหรือจุดเชื่อมต่อ (node) ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศและเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน

Categories
คมนาคมทางถนน แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง พ.ศ. 2565 – 2566

กรมทางหลวง จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง พ.ศ. 2565 – 2566 เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง และยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย โดยดำเนินการให้เกิดความเหมาะสมกับผลการดำเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทางหลวงที่ผ่านมา และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและปัจจัยอื่นๆ

Categories
คมนาคมทางถนน แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 – 2564 ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2560

กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 – 2563 และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 มีการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบพร้อมขับเคลื่อนแผนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

Categories
คมนาคมทางถนน แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กรมทางหลวง (พ.ศ. 2563 – 2565)

กรมทางหลวง มีวิสัยทัศน์คือ “ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ” ในการดำเนินงานด้านงานทางใน 4 มิติ ได้แก่ มิติของระบบทางหลวงที่สะดวก มิติของระบบทางหวงที่ปลอดภัย มิติของระบบทางหลวงที่เชื่อมโยง และมิติของการพัฒนาระบบบริหารองค์กร โดยมีเป้าหมายในการให้บริการคือ

Categories
คมนาคมทางถนน แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ กรมการขนส่งทางบก ระยะ 3 ปี (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย” แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางบก ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563 จัดทำขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมการขนส่งทางบกให้บรรลุเป้าหมายตาม แผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) และนโยบายรัฐบาล ภายใต้ทิศทางการดำเนินงานของกรมการขนส่งทางบกในอนาคต ซึ่งต้องประกอบด้วยหลัก “3 S” ได้แก่

Categories
คมนาคมทางถนน แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนแม่บทการพัฒนาทางพิเศษ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีวัตถุประสงค์ในการสร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนบำรุงและรักษาทางพิเศษ ดำเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษ หรือที่เป็นประโยชน์แก่ กทพ. เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและขนส่ง โดยปัจจุบัน กทพ. ได้ก่อสร้างและเปิดให้บริการทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียงแล้ว จานวน 8 สายทาง รวมระยะทาง 224.6 กิโลเมตร ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษศรีรัช- วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง กทพ. ได้ดำเนินการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิ เชื่อมต่อกับทางพิเศษบูรพาวิถี ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษเฉลิมราชดาริ 84 พรรษา (ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม) นอกจากนี้ กทพ. ยังได้วางแผนการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง […]

Categories
คมนาคมทางถนน แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

Categories
คมนาคมทางถนน คมนาคมทางราง แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 – 2570

กรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในช่วงปี พ.ศ. 2566-2570 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้า และการเดินทาง จากถนนเป็นระบบรางและทางน้ำ ที่มีต้นทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า มีการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจอย่างไร้รอยต่อ ลดปัญหาคอขวดของการจราจร และนำระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้บริหารจัดการคมนาคมในพื้นที่ EEC เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

Categories
คมนาคมทางถนน แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 – 2563 (ฉบับทบทวน)

กระทรวงคมนาคม โดย สนข. ได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 – 2563 ฉบับทบทวน ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน รวมทั้งระดมความคิดเห็น และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัด และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการทบทวนและปรับปรุงแผนฯ และสร้างการยอมรับเพื่อให้เกิดการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาภาคคมนาคมขนส่งในอนาคต

Categories
คมนาคมทางถนน คมนาคมทางน้ำ คมนาคมทางราง แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ โลจิสติกส์

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2565)

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นส่วนสำาคัญที่ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมั่งคั่งยั่งยืน และเท่าเทียม การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ได้ถูกจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยซึ่งเป็นแผนระดับชาติโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และถ่ายทอดแผนดังกล่าวสู่การปฏิบัติในระดับกระทรวง กรม