Categories
คมนาคมทางราง แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2565

การรถไฟฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงทุกภูมิภาคเข้าด้วยกันเป็นระยะเวลานาน โดยปัจจุบันการรถไฟฯ มีทางรถไฟให้บริการจำนวน 4,044 กิโลเมตร ครอบคลุมเส้นทางในทุกภูมิภาคและครอบคลุมถึง 47 จังหวัด อีกทั้งยังมีจำนวนสถานีรองรับการให้บริการมากถึง 441 สถานี และในอนาคต การรถไฟฯ ได้ดำเนินการการขยายโครงสร้างพื้นฐานทางรางตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งมีแผนการในการขยายโครงข่ายทางรถไฟ ทั้งรถไฟทางคู่ระยะที่ 1 จำนวน 7 เส้นทาง ระยะทางกว่า 993 กิโลเมตร ทางคู่ระยะที่ 2 จำนวน 16 เส้นทาง ระยะทางกว่า 3,154 กิโลเมตร รวมถึงเส้นทางสายใหม่ในเส้นทางยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งหลังจากการขยายโครงข่ายทางรางตามแผนการดำเนินงานทั้งหมดเสร็จสิ้นนั้น การรถไฟฯ จะมีทางรถไฟให้บริการมากกว่า 9,000 กิโลเมตร ครอบคลุมมากขึ้นถึง 61 จังหวัด

Categories
คมนาคมทางราง แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนวิสาหกิจของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570

Categories
คมนาคมทางราง แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่

แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบราง รวมทั้งการบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สนับสนุนและรองรับการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ ของประเทศ และการพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟในภูมิภาคต่างๆ ให้สามารถเชื่อมโยงด้านการขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบราง

Categories
คมนาคมทางราง แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนยุทธศาสตร์การรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะ 20 ปี

เนื่องด้วยทิศทางการพัฒนาประเทศไทยภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ได้มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ เช่นเดียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทย ระยะ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนและมุ่งเน้นการสร้างความสามารถทางการแข่งขันผ่านการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของประเทศ (ปัจจุบันร้อยละ 14 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ) ด้วยเหตุนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย

Categories
คมนาคมทางถนน คมนาคมทางราง แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 – 2570

กรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในช่วงปี พ.ศ. 2566-2570 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้า และการเดินทาง จากถนนเป็นระบบรางและทางน้ำ ที่มีต้นทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า มีการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจอย่างไร้รอยต่อ ลดปัญหาคอขวดของการจราจร และนำระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้บริหารจัดการคมนาคมในพื้นที่ EEC เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

Categories
คมนาคมทางถนน คมนาคมทางน้ำ คมนาคมทางราง แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ โลจิสติกส์

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2565)

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นส่วนสำาคัญที่ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมั่งคั่งยั่งยืน และเท่าเทียม การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ได้ถูกจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยซึ่งเป็นแผนระดับชาติโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และถ่ายทอดแผนดังกล่าวสู่การปฏิบัติในระดับกระทรวง กรม

Categories
คมนาคมทางถนน คมนาคมทางน้ำ คมนาคมทางราง คมนาคมทางอากาศ แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนปฏิบัติการด้านคมนาคม พ.ศ. 2566 – 2570

“พัฒนาโครงข่ายและบริการระบบขนส่ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

Categories
คมนาคมทางถนน คมนาคมทางน้ำ คมนาคมทางราง คมนาคมทางอากาศ แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนปฏิบัติการด้านคมนาคม พ.ศ. 2563 – 2565

“เป็นศูนย์กลางในการบริหารด้านคมนาคมที่ทันสมัย” ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรอย่างบูรณาการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

Categories
คมนาคมทางถนน คมนาคมทางน้ำ คมนาคมทางราง คมนาคมทางอากาศ แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ โลจิสติกส์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค

Categories
คมนาคมทางถนน คมนาคมทางน้ำ คมนาคมทางราง คมนาคมทางอากาศ แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565

ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ (ท่องเที่ยว) ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว มีการใช้พลังงานในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆเป็นจํานวนมาก แบ่งเป็นการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 36 ภาคขนส่งร้อยละ 35 หรือคิดเป็น ประมาณ 700,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งล้วนก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม