Categories
คมนาคมทางอากาศ แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนปฏิบัติการด้านท่าอากาศยาน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)

แผนปฏิบัติการด้านท่าอากาศยาน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ขึ้น ซึ่งได้มุ่งเน้นการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมพัฒนาโครงข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ กิจการท่าอากาศยาน มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

Categories
คมนาคมทางอากาศ แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนปฏิบัติราชการกรมท่าอากาศยานประจำปี พ.ศ. 2565

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เป็นส่วนราชการภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม มีภาระหน้าที่ในการพัฒนาท่าอากาศยานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถรองรับการเติบโตด้านคมนาคมทางอากาศ มีการดำเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทย. ได้มุ่งมั่นในการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางอากาศและกิจการท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 29 ท่าอากาศยาน ให้มีความปลอดภัย ตลอดจนประสานติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของการดำเนินการที่โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ

Categories
คมนาคมทางอากาศ แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปีงบประมาณ 2560 – 2565) ฉบับทบทวน

การทบทวนแผนวิสาหกิจของ ทอท. ดำเนินการตามข้อกำหนดเกณฑ์การพิจารณาในการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจภายใต้ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยยึดกรอบทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์หลักของแผนวิสาหกิจ และทบทวน/ปรับปรุงในส่วนของสภาพแวดล้อมขององค์กร สมรรถนะหลักขององค์กร ปัจจัยความยั่งยืนขององค์กร สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า การพิจารณาการบริหารความเสี่ยง ประเด็นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ เกณฑ์ชี้วัด และเป้าหมาย เพื่อให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

Categories
คมนาคมทางอากาศ แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2565

ภาคการขนส่งทางอากาศและการบินพลเรือนของโลก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง การกำกับดูแลจึงต้องมีการยกระดับขีดความสามารถในทุก ๆ ด้าน ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย ดังนั้น เพื่อให้ กพท. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการทบทวนยุทธศาสตร์ สำหรับช่วง พ.ศ. 2562-2565 เพื่อให้ทิศทางและการปฏิบัติงานขององค์กรสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยนำผลการประเมินสถานการณ์ที่ผ่านมา แนวโน้มของภาคการขนส่งทางอากาศและอุตสาหกรรมการบินในอนาคต

Categories
คมนาคมทางอากาศ แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2564 – 2568

แผนยุทธศาสตร์ กพท. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2564 – 2568 ที่จัดทําขึ้นนี้ ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์แผนและนโยบายระดับโลก ยุทธศาสตร์ชาติและแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย รวมทั้งนโยบายการทํางานของคณะกรรมการการบินพลเรือน ตลอดจนแผนของหน่วยงานและองค์กรด้านการบินในประเทศที่เกี่ยวข้อง

Categories
คมนาคมทางอากาศ แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน พ.ศ. 2560 – 2564

จากการที่ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของกรมการบินพลเรือนเดิม โดยแยกอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลออกจากหน่วยงานผู้ให้บริการ โดยให้กรมท่าอากาศยานทำหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาโครงข่ายและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน และท่าอากาศยานให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นและความเป็นไปได้ในการมีท่าอากาศยานแห่งใหม่เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ดำเนินกิจการท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ถูกหลักเศรษฐกิจ และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและให้ได้มาตรฐานสากล

Categories
คมนาคมทางถนน คมนาคมทางน้ำ คมนาคมทางราง คมนาคมทางอากาศ แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนปฏิบัติการด้านคมนาคม พ.ศ. 2566 – 2570

“พัฒนาโครงข่ายและบริการระบบขนส่ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

Categories
คมนาคมทางถนน คมนาคมทางน้ำ คมนาคมทางราง คมนาคมทางอากาศ แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนปฏิบัติการด้านคมนาคม พ.ศ. 2563 – 2565

“เป็นศูนย์กลางในการบริหารด้านคมนาคมที่ทันสมัย” ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรอย่างบูรณาการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

Categories
คมนาคมทางถนน คมนาคมทางน้ำ คมนาคมทางราง คมนาคมทางอากาศ แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ โลจิสติกส์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค

Categories
คมนาคมทางถนน คมนาคมทางน้ำ คมนาคมทางราง คมนาคมทางอากาศ แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565

ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ (ท่องเที่ยว) ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว มีการใช้พลังงานในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆเป็นจํานวนมาก แบ่งเป็นการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 36 ภาคขนส่งร้อยละ 35 หรือคิดเป็น ประมาณ 700,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งล้วนก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม