Categories
พลังงานและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 [NDC Action Plan on Mitigation 2021 – 2030]

ประเทศไทยได้ยกระดับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยได้จัดส่งการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดฉบับปรุง ครั้งที่ 2 (Thailand’s 2nd Updated NDC) ต่อสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ร้อยละ 30 จากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) โดยระดับของการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงกลไกการสนับสนุนทางการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเงิน และการเสริมสร้างศักยภาพ อีกทั้ง จะดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวของประเทศสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero GHG emission) ในปี ค.ศ. 2065

Categories
พลังงานและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

(ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน 2565 พ.ศ. 2565 – 2580 (EEP 2022)

แผนฯ นี้ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับเป้าหมาย Carbon Neutrality 2050 เพิ่มระดับเป้าหมาย โดยการลด EI ลงร้อยละ 40 ภายในปี 2593 ที่เป้าหมายลดการใช้พลังงาน 64,340 ktoe เมื่อเทียบกับปี 2553

Categories
พลังงานและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

มาตรการผลักดัน “ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ” ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถือเป็นหนึ่งใน”วาระแห่งชาติ” ที่จะปฏิวัติวงการยานยนต์ไทย นายกรัฐมนตรีได้กล่าวบนเวทีประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ว่าประเทศไทยจะลดก๊าซเรือนกระจกลง 20-25% ภายในปี พ.ศ.2573 โดยจะหันมาส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แทนน้ํามันเชื้อเพลิงในระบบขนส่งของประเทศ รวมทั้ง “นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า” หรืออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive) เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลให้การส่งเสริมอย่างจริงจัง ยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นคลื่นลูกแรกในการปฎิวัติอุตสาหกรรมรถยนต์ คลื่นลูกที่สองคือ ยานยนต์ไร้คนขับที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

Categories
พลังงานและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy (Revised Version)

At COP 26, Thailand committed to reach carbon neutrality by 2050 and net zero GHG emissions by 2065. Thailand also pledged to enhance the NDC to reduce GHG emissions by 30-40% in 2030 from the previous target of 20-25%, in order to attain carbon neutrality and net zero goals. This revised Long-term low greenhouse gas […]

Categories
พลังงานและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

Thailand’s Fourth Biennial Update Report (BUR4)

The main purposes are to present updated information on the nation’s circumstances, gender equality, institutional arrangement, the national GHGs Inventory between 2000 and 2019, achievement of GHG emission reduction under the overall implementation of NAMA’s measures, and the transition towards the NDC implementation, together with constraints, gaps, and supports needed and received to implement its […]

Categories
พลังงานและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

Thailand’s Third Biennial Update Report (BUR3)

Thailand is among the most vulnerable countries to the adverse impact of climate change, as it has constantly faced with climate variability and change and extreme weather events such as flood and drought, causing severe impacts on its economy and ecosystem. Despite these challenges, Thailand attaches high priority to take collectively responsible for addressing climate […]

Categories
คมนาคมทางถนน แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ โลจิสติกส์

แผนพัฒนาการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก กรมการขนส่งทางบก

ระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างรูปแบบเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นแต่ยังถือว่าไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ ภาครัฐจึงยังจำเป็นต้องสนับสนุนโครงการลงทุนเพื่อการพัฒนาระบบเชื่อมต่อโครงข่ายการขนส่งทั้งในรูปแบบเดียวกัน ระหว่างรูปแบบ รวมถึงก่อสร้างจุดรวบรวมและกระจายสินค้าหรือจุดเชื่อมต่อ (node) ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศและเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน

Categories
คมนาคมทางถนน แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง พ.ศ. 2565 – 2566

กรมทางหลวง จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง พ.ศ. 2565 – 2566 เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง และยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย โดยดำเนินการให้เกิดความเหมาะสมกับผลการดำเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทางหลวงที่ผ่านมา และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและปัจจัยอื่นๆ

Categories
พลังงานและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “แก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”

จากสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในช่วงต้นปีของทุกปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำาหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบแนวทางและมาตรการฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และต่อมาในวันที่ 12 กุมภาพันธ์2562 คณะรัฐมนตรี มีมติให้ “การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง” เป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ็ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในภาพรวมของประเทศ และในพื้นที่วิกฤต

Categories
คมนาคมทางอากาศ แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนปฏิบัติการด้านท่าอากาศยาน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)

แผนปฏิบัติการด้านท่าอากาศยาน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ขึ้น ซึ่งได้มุ่งเน้นการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมพัฒนาโครงข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ กิจการท่าอากาศยาน มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ