Categories
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โลจิสติกส์

นวัตกรรมความร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

การปฏิบัติการร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศตามกรอบบันทึกความร่วมมือ ประกอบด้วย การปฏิบัติการโดยเน้นการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone หรือ UAV) ควบคู่กับการพิจารณาใช้ประโยชน์จากเครื่องบินทหาร ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมและกองทัพอากาศ แนวทางการปฏิบัติการในงานด้านคมนาคมครอบคลุมการพัฒนาใน 3 มิติ ได้แก่

Categories
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โลจิสติกส์

นวัตกรรมด้านคมนาคมขนส่งทางอากาศของประเทศไทย

นวัตกรรมด้านคมนาคมขนส่งทางอากาศของประเทศไทยที่นำมาใช้ในการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้า อาทิ

Categories
Uncategorized เทคโนโลยีและนวัตกรรม โลจิสติกส์

นวัตกรรมด้านคมนาคมขนส่งทางน้ำของประเทศไทย

นวัตกรรมด้านคมนาคมขนส่งทางน้ำของประเทศไทยที่นำมาใช้ในการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้า อาทิ การเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทยและกิจการเกี่ยวเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูลจากดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ กรมเจ้าท่า เป็นการส่งเสริมภารกิจทางด้านการกำกับและดูแลระบบขนส่งทางน้ำ และสร้างทักษะองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการทำงาน และเล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยั่งยืน

Categories
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โลจิสติกส์

นวัตกรรมด้านคมนาคมขนส่งทางรางของประเทศไทย

นวัตกรรมด้านคมนาคมขนส่งทางรางของประเทศไทยที่นำมาใช้ในการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้า อาทิ

Categories
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โลจิสติกส์

นวัตกรรมด้านคมนาคมขนส่งทางบกของประเทศไทย

นวัตกรรมด้านคมนาคมขนส่งทางบกของประเทศไทยที่นำมาใช้ในการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้า อาทิ

Categories
คมนาคมทางถนน แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ โลจิสติกส์

แผนพัฒนาการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก กรมการขนส่งทางบก

ระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างรูปแบบเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นแต่ยังถือว่าไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ ภาครัฐจึงยังจำเป็นต้องสนับสนุนโครงการลงทุนเพื่อการพัฒนาระบบเชื่อมต่อโครงข่ายการขนส่งทั้งในรูปแบบเดียวกัน ระหว่างรูปแบบ รวมถึงก่อสร้างจุดรวบรวมและกระจายสินค้าหรือจุดเชื่อมต่อ (node) ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศและเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน

Categories
คมนาคมทางถนน คมนาคมทางน้ำ คมนาคมทางราง แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ โลจิสติกส์

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2565)

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นส่วนสำาคัญที่ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมั่งคั่งยั่งยืน และเท่าเทียม การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ได้ถูกจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยซึ่งเป็นแผนระดับชาติโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และถ่ายทอดแผนดังกล่าวสู่การปฏิบัติในระดับกระทรวง กรม

Categories
คมนาคมทางถนน คมนาคมทางน้ำ คมนาคมทางราง คมนาคมทางอากาศ แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ โลจิสติกส์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค