Categories
Uncategorized เทคโนโลยีและนวัตกรรม โลจิสติกส์

นวัตกรรมด้านคมนาคมขนส่งทางน้ำของประเทศไทย

นวัตกรรมด้านคมนาคมขนส่งทางน้ำของประเทศไทยที่นำมาใช้ในการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้า อาทิ การเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทยและกิจการเกี่ยวเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูลจากดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ กรมเจ้าท่า เป็นการส่งเสริมภารกิจทางด้านการกำกับและดูแลระบบขนส่งทางน้ำ และสร้างทักษะองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการทำงาน และเล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยั่งยืน