Categories
คมนาคมทางถนน แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 – 2564 ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2560

กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 – 2563 และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 มีการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบพร้อมขับเคลื่อนแผนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย”