Categories
Rich (ความรวย)

สร้างคุณค่าให้คนอื่น เงินวิ่งเข้าหาคนแบบนี้

การสร้างคุณค่าให้คนอื่น เงินจะยิ่งไหลเข้าหาคุณ กฎข้อนี้เป็นกฎที่คุณจะต้องรู้ก่อนการทำธุรกิจใดๆ ให้สำเร็จ การที่คุณจะมีเงินสิบล้าน ร้อยล้าน คุณจะต้องรู้ว่า เงินจะวิ่งเข้าหาคนที่สร้างคุณค่าให้คนอื่น