Categories
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โลจิสติกส์

นวัตกรรมความร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

การปฏิบัติการร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศตามกรอบบันทึกความร่วมมือ ประกอบด้วย การปฏิบัติการโดยเน้นการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone หรือ UAV) ควบคู่กับการพิจารณาใช้ประโยชน์จากเครื่องบินทหาร ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมและกองทัพอากาศ แนวทางการปฏิบัติการในงานด้านคมนาคมครอบคลุมการพัฒนาใน 3 มิติ ได้แก่

Categories
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โลจิสติกส์

นวัตกรรมด้านคมนาคมขนส่งทางอากาศของประเทศไทย

นวัตกรรมด้านคมนาคมขนส่งทางอากาศของประเทศไทยที่นำมาใช้ในการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้า อาทิ

Categories
Uncategorized เทคโนโลยีและนวัตกรรม โลจิสติกส์

นวัตกรรมด้านคมนาคมขนส่งทางน้ำของประเทศไทย

นวัตกรรมด้านคมนาคมขนส่งทางน้ำของประเทศไทยที่นำมาใช้ในการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้า อาทิ การเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทยและกิจการเกี่ยวเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูลจากดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ กรมเจ้าท่า เป็นการส่งเสริมภารกิจทางด้านการกำกับและดูแลระบบขนส่งทางน้ำ และสร้างทักษะองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการทำงาน และเล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยั่งยืน

Categories
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โลจิสติกส์

นวัตกรรมด้านคมนาคมขนส่งทางรางของประเทศไทย

นวัตกรรมด้านคมนาคมขนส่งทางรางของประเทศไทยที่นำมาใช้ในการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้า อาทิ

Categories
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โลจิสติกส์

นวัตกรรมด้านคมนาคมขนส่งทางบกของประเทศไทย

นวัตกรรมด้านคมนาคมขนส่งทางบกของประเทศไทยที่นำมาใช้ในการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้า อาทิ

Categories
พลังงานและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 [NDC Action Plan on Mitigation 2021 – 2030]

ประเทศไทยได้ยกระดับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยได้จัดส่งการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดฉบับปรุง ครั้งที่ 2 (Thailand’s 2nd Updated NDC) ต่อสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ร้อยละ 30 จากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) โดยระดับของการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงกลไกการสนับสนุนทางการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเงิน และการเสริมสร้างศักยภาพ อีกทั้ง จะดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวของประเทศสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero GHG emission) ในปี ค.ศ. 2065

Categories
พลังงานและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

(ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน 2565 พ.ศ. 2565 – 2580 (EEP 2022)

แผนฯ นี้ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับเป้าหมาย Carbon Neutrality 2050 เพิ่มระดับเป้าหมาย โดยการลด EI ลงร้อยละ 40 ภายในปี 2593 ที่เป้าหมายลดการใช้พลังงาน 64,340 ktoe เมื่อเทียบกับปี 2553