Categories
Rich (ความรวย)

หลุมพรางของคนที่ออกมาเปิดธุรกิจ

หลุมพรางของคนที่ออกมาเปิดธุรกิจของตัวเองแล้วไม่ประสบความสำเร็จ คือเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่ และ 2 สิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องพัฒนาเพื่อให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ