Categories
คมนาคมทางถนน คมนาคมทางน้ำ คมนาคมทางราง คมนาคมทางอากาศ แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนปฏิบัติการด้านคมนาคม พ.ศ. 2566 – 2570

“พัฒนาโครงข่ายและบริการระบบขนส่ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

Categories
คมนาคมทางถนน คมนาคมทางน้ำ คมนาคมทางราง คมนาคมทางอากาศ แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนปฏิบัติการด้านคมนาคม พ.ศ. 2563 – 2565

“เป็นศูนย์กลางในการบริหารด้านคมนาคมที่ทันสมัย” ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรอย่างบูรณาการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส