Categories
คมนาคมทางอากาศ แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนปฏิบัติการด้านท่าอากาศยาน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)

แผนปฏิบัติการด้านท่าอากาศยาน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ขึ้น ซึ่งได้มุ่งเน้นการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมพัฒนาโครงข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ กิจการท่าอากาศยาน มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ