Categories
คมนาคมทางอากาศ แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2565

ภาคการขนส่งทางอากาศและการบินพลเรือนของโลก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง การกำกับดูแลจึงต้องมีการยกระดับขีดความสามารถในทุก ๆ ด้าน ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย ดังนั้น เพื่อให้ กพท. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการทบทวนยุทธศาสตร์ สำหรับช่วง พ.ศ. 2562-2565 เพื่อให้ทิศทางและการปฏิบัติงานขององค์กรสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยนำผลการประเมินสถานการณ์ที่ผ่านมา แนวโน้มของภาคการขนส่งทางอากาศและอุตสาหกรรมการบินในอนาคต

Categories
คมนาคมทางอากาศ แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2564 – 2568

แผนยุทธศาสตร์ กพท. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2564 – 2568 ที่จัดทําขึ้นนี้ ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์แผนและนโยบายระดับโลก ยุทธศาสตร์ชาติและแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย รวมทั้งนโยบายการทํางานของคณะกรรมการการบินพลเรือน ตลอดจนแผนของหน่วยงานและองค์กรด้านการบินในประเทศที่เกี่ยวข้อง

Categories
คมนาคมทางน้ำ แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกรมเจ้าท่า พ.ศ. 2560 – 2564

การคมนาคมขนส่งทางน้ำ เป็นการขนส่งที่ใช้กันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งการขนส่งในแม่น้ำ ลำคลอง และทางทะเล เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำ แต่เนื่องจากปัจจุบันการคมนาคมขนส่งทางบกได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้น ท้าให้ปริมาณการขนส่งทางน้ำลดลงบ้าง อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนใช้การขนส่งทางน้ำเพื่อการสัญจรและขนส่งสินค้าอยู่ เนื่องจากปัญหาการจราจรทางบกแออัด คับคั่ง