Categories
คมนาคมทางน้ำ แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนวิสาหกิจของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565 – 2569

แผนวิสาหกิจการท่าเรือฯ ปีงบประมาณ 2565-2569 ได้ให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อม และสภาวการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก ด้วยการพัฒนาท่าเรือที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) การบริหารจัดการท่าเรือให้มีประสิทธิภาพ (Port Performance) ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ทั้งภายในประเทศและในภูมิภาค (Gateway and Intermodal Transport) และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ(Multimodal Transport)

Categories
คมนาคมทางน้ำ แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2566

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความสำคัญในฐานะประตูแห่งการเชื่อมต่อการดำเนินการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ โดยมีหน้าที่หลักในการให้บริการด้านเรือและสินค้า ขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้้าทางเดินเรือและแอ่งจอดเรือ ควบคุมการขนถ่ายและบรรทุกสินค้า ยกขน เคลื่อนย้าย เก็บรักษา และส่งมอบสินค้าให้แก่เจ้าของสินค้า สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ของประเทศ