Categories
คมนาคมทางถนน แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

แผนแม่บทการพัฒนาทางพิเศษ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีวัตถุประสงค์ในการสร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนบำรุงและรักษาทางพิเศษ ดำเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษ หรือที่เป็นประโยชน์แก่ กทพ. เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและขนส่ง โดยปัจจุบัน กทพ. ได้ก่อสร้างและเปิดให้บริการทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียงแล้ว จานวน 8 สายทาง รวมระยะทาง 224.6 กิโลเมตร ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษศรีรัช- วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง กทพ. ได้ดำเนินการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิ เชื่อมต่อกับทางพิเศษบูรพาวิถี ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษเฉลิมราชดาริ 84 พรรษา (ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม) นอกจากนี้ กทพ. ยังได้วางแผนการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง […]