Categories
Thought and Mindset (ความคิดและทัศนคติ)

พลังทางความคิดและการสร้างสรรค์

พลังทางความคิดและการสร้างสรรค์ (Power of thought และ Power of Idea) เป็นส่วนหนึ่งของการทำเงินหรือสร้างธุรกิจเงินล้าน ถ้าคุณไม่มีพลังทางความคิด คุณจะไม่สามารถสร้างเงินหรือเสกเงินขึ้นมาได้